Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Názov organizácie:Obec KRÁSNOVCE
SídloObecný úrad v Krásnovciach
IČO00325368
DIČ2020738929
Štatutárny zástupcaIng. Miloš Hujdič, starosta obce
e-mailpodatelna@krasnovce.sk
info@krasnovce.sk
starosta@krasnovce.sk
tel.č.056/6422892
0905362457

Obec Krásnovce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávate!’ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými zamestnancami podľa vnútornej Smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.