Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Krásnovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Krásnovce podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o zaslaní správy o hodnotení  strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“.

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvojasocialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne

Verejnosť do správy o hodnotení  strategického dokumentu môže nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení  strategického dokumentu je verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ je možné predkladať najneskôr do 03.06.2024 na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

041 26 Košice

Prílohy

Popis

Obec Krásnovce podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorˇich predpisov, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o doručení oznámenia o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“.

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-aglomeraciu-kosice-zonu-kosi

Oznámenie predkladáme zároveň aj v prílohe tohto oznámenia.

Verejnosť do oznámenia o strategickom dokumente môže nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente je verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od zverejnenia.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente je možné predkladať najneskôr do 25.05.2024 na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

041 26 Košice