Preskočiť na obsah

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené
16. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2024 − 5. júna 2024
Kategória

Obec Krásnovce podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o zaslaní správy o hodnotení  strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“.

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvojasocialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne

Verejnosť do správy o hodnotení  strategického dokumentu môže nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení  strategického dokumentu je verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ je možné predkladať najneskôr do 03.06.2024 na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

041 26 Košice

Prílohy

Žiadne prílohy.